Similar check 1000600

Ứng dụng 2: Tìm kiếm ảnh tương đồng/ Image similarity

◆ Khách hàng

  • Dịch vụ truyền thông du lich

◆ Vấn đề

  • Một vài khách sạn đã đăng ký cố tình đăng ký lại như một khách sạn mới với tên khách (để tránh các bình luận xấu, hoặc để tăng sự xuất hiện trong kết quả tìm kiếm)

◆ Giải pháp

  • Ảnh chụp khách sạn (do khách sạn hoặc khách chụp) đưa ra một vài đầu mối.
  • Mặc dù ảnh được chụp khác nhau về góc độ và thời gian, nhưng PicMatch vẫn có thể tìm ra điểm tương đồng giữa các ảnh mà khách sạn đã đăng ký và xác định liệu các ảnh đó có phải là của cùng một khách sạn hay không.