Ứng dụng 6: Kiểm tra tự động mẫu giấy tờ

  • Kiểm tra tự động các vùng trong mẫu giấy tờ đã được điền đúng và đã được ký hay chưa.

<< Chi tiết sẽ được cập nhật sớm >>