Nhận diện tự động chữ viết tay

Phải check hàng nghìn Billing hàng ngày bằng mắt, và muốn tiết kiệm thời gian và công sức.

Read More

Nhận diện tự động nhãn/Label

Trong nhà máy, hiện tại sử dụng rất nhiều loại nguyên liệu hóa học. Cần phải quản lý để biết được "Đang sử dụng lô nào, của nguyên liệu nào, thuộc nhà sản xuất nào cho lô nào của sản phẩm nào"

Read More

Nhận diện tự động 7 đoạn

Muốn đưa giá trị số như trọng lượng...đã được đo đạc tại nhà máy vào hệ thống nghiệp vụ, nhưng mất thời gian và công sức xác nhận giá trị đó bằng mắt rồi đưa vào hệ thống.

Read More